27.12.07

Tatya Tantrik

I Lost FearI found this words from http://www.plasmosis.com/
reference by:-Mangesh (aqshar.blogspot.com)
Nice wordings.........!

11.12.07

गोलघूमट काकाSome Illustration Work using Corel Draw

10.12.07

( पु. ल. )

मोठेपणा याचा अर्थ लक्षात ठेवला पाहीजे. समाजात मोठेपणा असाच मिळत असतो, कि ज्या वेळेला लोकांना त्याचं आपण अनुकरण करावं असं वाटतं, त्या वेळेला लोकांनी त्या मोठेपणाला दिलेली ही एक मानवंदना असते.